لیست

سطح دسترسی نوع آیتم قیمت به ریال
عمومی فیلم آموزش مقدماتی Excel 0
عضو فیلم آموزش پیشرفته Excel 0
عضو ویژه فیلم آموزش مسائل کاربردی در Excel 30,000

سطح دسترسی عمومی قابل مشاهده عموم
سطح دسترسی عضو قابل مشاهده برای اعضای محترم
سطح دسترسی عضو ویژه قابل مشاهده برای اعضایی که محصول آموزشی را خریداری نمودند