لیست

سطح دسترسی نوع آیتم قیمت به ریال
عمومی فیلم آموزش مقدماتی Excel 0
عضو ویژه فیلم آموزش پیشرفته Excel 40,000
عضو ویژه فیلم آموزش مسائل کاربردی در Excel 50,000
عضو ویژه فیلم آموزش Excel تکمیلی بخش پیشرفته 60,000
عضو ویژه فیلم آموزش power query 120,000

سطح دسترسی عمومی قابل مشاهده عموم
سطح دسترسی عضو قابل مشاهده برای اعضای محترم
سطح دسترسی عضو ویژه قابل مشاهده برای اعضایی که محصول آموزشی را خریداری نمودند