لیست

سطح دسترسی نوع آیتم قیمت به ریال
عمومی فیلم آموزش مقدماتی Word 0
عضو ویژه فیلم آموزش پیشرفته Word 20,000
عضو ویژه فیلم آموزش Word تکمیلی بخش پیشرفته 80,000

سطح دسترسی عمومی قابل مشاهده عموم
سطح دسترسی عضو قابل مشاهده برای اعضای محترم
سطح دسترسی عضو ویژه قابل مشاهده برای اعضایی که محصول آموزشی را خریداری نمودند