لیست

سطح دسترسی نوع آیتم قیمت به ریال
عمومی فیلم آموزشهای جدید Office 2016 و power query 0

سطح دسترسی عمومی قابل مشاهده عموم
سطح دسترسی عضو قابل مشاهده برای اعضای محترم
سطح دسترسی عضو ویژه قابل مشاهده برای اعضایی که محصول آموزشی را خریداری نمودند