لیست

سطح دسترسی نوع آیتم قیمت به ریال
عمومی فیلم مفاهیم اینترنت و نحوه جستجوی اطلاعات در آن 0
عضو اپ فیلم رایانش ابری Cloud Computing 0
عضو ویژه فیلم دولت الکترونیک 80,000
عمومی فیلم اینترنت اشیا IOT 0

سطح دسترسی عمومی قابل مشاهده عموم
سطح دسترسی عضو قابل مشاهده برای اعضای محترم
سطح دسترسی عضو ویژه قابل مشاهده برای اعضایی که محصول آموزشی را خریداری نمودند