لیست

سطح دسترسی نوع آیتم قیمت به ریال
عمومی فیلم کار و فناوری پایه هفتم 0
عضو ویژه فیلم کار و فناوری پایه هشتم 60,000

سطح دسترسی عمومی قابل مشاهده عموم
سطح دسترسی عضو قابل مشاهده برای اعضای محترم
سطح دسترسی عضو ویژه قابل مشاهده برای اعضایی که محصول آموزشی را خریداری نمودند