لیست

سطح دسترسی نوع آیتم قیمت به ریال
عمومی فیلم آموزش مقدماتی Powerpoint 0
عضو ویژه فیلم آموزش پیشرفته Powerpoint 40,000
عضو ویژه فیلم آموزش Powerpoint تکمیلی بخش پیشرفته -بزودی 40,000

سطح دسترسی عمومی قابل مشاهده عموم
سطح دسترسی عضو قابل مشاهده برای اعضای محترم
سطح دسترسی عضو ویژه قابل مشاهده برای اعضایی که محصول آموزشی را خریداری نمودند