لیست

سطح دسترسی نوع آیتم قیمت به ریال
عمومی فیلم آموزش مقدماتی Powerpoint 0
عضو ویژه فیلم آموزش پیشرفته Powerpoint 40,000
عضو ویژه فیلم آموزش Powerpoint تکمیلی بخش پیشرفته 60,000
عضو اپ فیلم ارائه مطلب موثر 0
عضو اپ فیلم اینفوگرافیک 100,000

سطح دسترسی عمومی قابل مشاهده عموم
سطح دسترسی عضو قابل مشاهده برای اعضای محترم
سطح دسترسی عضو ویژه قابل مشاهده برای اعضایی که محصول آموزشی را خریداری نمودند